The path of Miek's walk around the estuary.

Incoming Tide

Miek Zwamborn

code by Niall Moody

translation by Michele Hutchison

English : Nederlands

- best viewed in landscape -

Incoming Tide

sticklebacks shoot away at the mouth of the brook

whimbrels forage in mudflats

after the second fork land-song flows into sea-song

silt scattered with empty furrow shells

cackle of barnacle geese and northerly tailwind – almost biting

slithering over bladderwrack I tig the watershed rock

the bay is shaped like a funnel

I follow the diagonal line and branch off

split the stream, zigzagging along the south side of Alt Linne Nan Ribheid

a shelduck nesting on the bank tucks in its head

a raven flies low and caws

only now do I spot cumulous clouds and blossoming gorse

a careless footstep is corrected

the incoming tide helps with erasure

picking up footprints, turning around, picking up

an hour ago the stream still spliced the bay

a rock pipit keeps a look out

the tentacled crowns of sand mason worms no longer above water

twenty-six oystercatchers in a row along the waterline

fly away in unison

only a grey heron on one stilt

remains in the main current as I approach

the sun!

a lapwing calls

laminaria stipes

empty cockle shells begin to float

the carapaces shed by amphipods dry to a turquoise blue

arranged by size by the spring tide

little stints accompany ringed plovers

a sea orange is washed up

I pick up all the half razor shells

 

the sun!

a rare spotted cowrie

moon breathes air into estuary

holes appear in the sand

the green sandbank disappears

tiny whirlpools swirl right or left

the current picks up pace

wave flips

hits margin

the high tide fills ever deeper gullies

whisks sand

deluges seabed

opens up water

in de monding van de beek schieten stekelbaarzen weg

regenwulpen foerageren op de slikken

na de tweede aftakking vloeit landzang over in zeezang

het wad ligt bezaaid met lege slijkgapers

gesnater van brandganzen en noordenwind in de rug - bijna snijdend

glibberend over blaaswier tik ik het keerpunt aan

de baai heeft de vorm van een trechter

ik volg de diagonale lijn en buig af

splijt de beek, slingerend langs de zuidzijde van Alt Linne Nan Ribheid

een nestelende bergeend langs de oever verstopt haar kop

een raaf vliegt laag over en krast

pas nu zie ik stapelwolken en bloeiende gaspeldoorns

een slordige voetstap wordt gecorrigeerd

het inkomend tij helpt mee uitwissen

voetstappen ophalen, omdraaien, ophalen

een uur eerder splitste de beek de baai nog op

een rotspieper blijft op de uitkijk

tentakelkransen van kopkieuwige kokerschelpwormen vallen niet langer droog

zesentwintig scholeksters opgesteld langs de waterlijn

tegelijk vliegen ze weg

alleen een blauwe reiger op één stelt

blijft staan in de hoofdstroom wanneer ik nader

de zon!

een kievit roept

laminariastokken

lege kokkelkleppen beginnen te drijven

pantsers van vervelde vlokreeften drogen turkooiskleurig op

door de springvloed op grootte gesorteerd

strandlopers vergezellen bontbekplevieren

een oranje vijgspons spoelt aan

ik raap alle halve messcheden op

 

de zon!

een zeldzaam gevlekt koffieboontje

maan beademt estuarium

er komen gaatjes in het zand

de groene zandbank verdwijnt

kleine draaikolken gaan links- of rechtsom

stroomsnelheid neemt toe

golf klapt om

stuit op kantlijn

de vloed vult steeds diepere prielen

klutst zand

overstelpt het zeebed

opent water